Isännöinti­palvelut asiantunte­muksella ja luottamuksella

Isännöintipalvelut asiantuntemuksella ja luottamuksella

Isännöintipalvelut asiantuntemuksella ja luottamuksella

Isännöintipalvelut asiantuntemuksella ja luottamuksella

Tietosuojaseloste

4.12.2019

Isännöinti ILO Oy (jäljempänä ILO) tuottaa organisaationa isännöintipalveluita. EU:n tietosuojaasetuksen (EU 2016/679) mukaisesti ILO toimii näin ollen henkilötietojen käsittelijänä isännöitävien asunto-osakeyhtiöiden henkilötietorekistereiden osalta. Näissä rekisterinpitäjänä toimii asuntoosakeyhtiö. Rekisteröityjen tietosuojaa koskevat pyynnöt ja tiedustelut tulee aina osoittaa rekisterinpitäjälle, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu. Osoitusvelvollisuus on kuitenkin aina rekisterinpitäjällä.

Isännöintipalvelua tuottaessamme asunto-osakeyhtiölaki ja asunto-osakeyhtiön hallinnon hoito määrittelevät sekä edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tarvitsemme näitä tietoja isännöintipalvelun sekä muiden asumisen palvelujen tuottamiseksi. Muihin tarkoituksiin emme kerää ja käsittele organisaatiomme ulkopuolisia henkilötietoja.

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä sekä tarkastaa myös viranomaislähteistä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain lainsäädännön ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla, ellei kirjallisesti ole erikseen muuta sovittu. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti vain sopimussuhteen ajan tai sen päättymisen jälkeen vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän tai mahdollisten oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi. Noudatamme toiminnassamme lainsäädännön mukaisia määräyksiä ja asetuksia.

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, ja ylläpidämme jatkuvasti niiden tasoa. Henkilökuntaamme koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joille se on työnsä tai tehtävänsä puolesta tarpeen.

Rekisteröidyllä on oikeuksia omia henkilötietojaan kohtaan. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme:
Isännöinti ILO Oy
puh. 010 340 2400
toimisto@demot.medialuotsi.org